Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Wilje (kvk 70392935)
Opdrachtgever: de wederpartij van Wilje
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wilje

 

Artikel 2
Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Wilje gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten.

2.2 Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Wilje.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Wilje en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.p. vernietigde bepaling of bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Wilje gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Wilje is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen aan Wilje wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Wilje zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wilje niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Alle door Wilje genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4
Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Wilje gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wilje van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.3 Tenzij anders overeen gekomen wordt een aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte in rekening gebracht. Na definitieve afronding van de overeenkomst wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

4.4 Tenzij anders overeengekomen worden kosten van onderhoud, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen per jaar, afhankelijk van ingangsdatum contract, vooraf gefactureerd.

4.5 Nadat opdrachtgever de overeenkomst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de overeenkomst niet kosteloos uitgevoerd. Zie servicecontracten.

4.6 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Wilje aan te geven wijze, in de door Wilje gedeclareerde valuta (euro). Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.8 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.

4.9 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 10% van het factuurbedrag. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft in voldoening van de vordering, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

4.10 Door ondertekening van deze algemene voorwaarden stemt de opdrachtgever uitdrukkelijk in met deze facturatie, betalingstermijn en betalingswijze.

 

Artikel 5
Servicecontracten

5.1 Dit artikel is van toepassing op een eenjarig servicecontract voor een door Wilje geleverde website of webapplicatie.

5.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

Indien van toepassing, het onderhoud van contacten met het hostingbedrijf
Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Opdrachtgever draagt zelf zorg en risico voor auteursrechten rustende op data verkregen van derden.
Het bieden van ondersteuning bij het beheren van de website.
Het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige CMS installaties.
Het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch 14 dagen bewaard. Wilje kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-ups (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.

5.3 Kosten van een servicecontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen veertien dagen na ondertekening van het contract, worden voldaan.

5.4 Een servicecontract is een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een duur van 12 maanden. De opdrachtgever kan evenwel besluiten de overeenkomst tussentijds, met inachtneming van de opzegtermijn van 60 dagen, op te zeggen. Dit geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden. In het geval van tussentijdse opzegging zal de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd wanneer Wilje hiervan op de hoogte is gesteld door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

5.5 Als er geen opzegging van de overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van telkens 12 maanden.

5.6 Indien de opdrachtgever de onderhavige overeenkomst laat overnemen door een door of vanwege Wilje goedgekeurde opvolger, wordt de oorspronkelijke opdrachtgever, die geen achterstand heeft inzake betaling, vrijgesteld van zijn verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 6
Webhosting contracten

6.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhosting contract voor een bestaande website.

6.2 Wilje zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten.
Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden.
Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
Wilje geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.

6.3 Wilje is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk)buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Wilje te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Wilje ontstaat.

6.4 Wilje verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Wilje. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. Wilje treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

6.5 Wilje kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

6.6 In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Wilje zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

6.7 Wilje is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6.8 Wilje heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

6.9 Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Wilje gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Wilje mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

6.10 Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Wilje het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Wilje ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

6.11 Wilje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Wilje tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

6.12 Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Wilje verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Wilje het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.

6.13 Indien Wilje ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Wilje het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Wilje. Wilje is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

6.14 Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

6.15 De opzegtermijn van een webhosting contract is 60 dagen voor het einde van de contractdatum en dient aangetekend met ontvangstbevestiging te geschieden.

 

Artikel 7
Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

7.2 Wilje mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de op te leveren website met de tekst of een tekst die gelijkend is aan: ‘Website gemaakt door Wilje’.

 

Artikel 8
Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Wilje zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. (Web)design en -ontwikkeling is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Wilje zullen worden nagestreefd.

8.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Wilje steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wilje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wilje worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wilje zijn verstrekt, heeft Wilje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.4 Wilje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wilje kenbaar behoorde te zijn.

8.5 Wilje zal de opdracht opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

8.6 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Wilje het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen.

8.7 Indien door Wilje of door Wilje ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Wilje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 9
Wijzigingen en meerwerk

9.1 Indien Wilje op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Wilje worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Wilje. Wilje is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

9.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Wilje opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

9.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan designs te laten uitvoeren.

9.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wilje van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9.5 Wilje is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Wilje doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 10
Duur en beëindiging

10.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en webhosting zijn duurovereenkomsten en worden gesloten voor een termijn van 12 maanden. Zij kennen een opzegtermijn van 60 dagen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd voor 12 maanden, tenzij opdrachtgever tijdig opzegt via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

10.2 Servicecontracten zijn duurovereenkomsten en kennen een minimale looptijd van 12 maanden en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij opdrachtgever tijdig opzegt via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Zie artikel 5.

10.3 Wilje heeft het recht een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Wilje gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

10.4 Wilje heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Wilje niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wilje zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Wilje kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

10.5 Wilje heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.

 

Artikel 11
Levering en levertijd

11.1 De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.

11.2 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de opdracht af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de opdracht of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 12
Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Wilje en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel van Wilje en door Wilje ingehuurde derden daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Wilje slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Wilje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De hoogte van de schadevergoeding zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

12.3 Wilje is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Wilje weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Wilje kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie tussen Wilje en derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade instaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie tussen Wilje en derden.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Wilje voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Wilje.

12.5 Wilje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Wilje is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de de gegevens die worden opgeslagen.

12.6 Wilje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd (promotie)materiaal.

12.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Wilje mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.8 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Wilje. Als opdrachtgever hier in tekort komt, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Wilje als gevolg daarvan lijdt.

12.9 Wilje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 13
Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Wilje gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

13.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak verstaan, welke niet aan Wilje kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Wilje kan worden gevergd.

13.3 Wilje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen en overmacht bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derde waarop Wilje geen of weinig invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 14
Eigendomsvoorbehoud / Rechten van intellectuele eigendom

14.1 De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Wilje. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals, maar niet beperkt tot, documentaties, designs, werktekeningen, ontwerpschetsen of andere (elektronische) bestanden en offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Wilje of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

14.3 Na het voltooien van de opdracht hebben nog de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

14.4 Alle door Wilje in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Wilje totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst Wilje volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en of gebruiksrechten, licenties of intellectuele eigendomsrechten.

14.5 De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Wilje niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

14.6 Alle door Wilje ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Wilje voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

14.7 Door Wilje of anderen ontwikkelde ontwikkelde designs, scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de opdracht blijven eigendom van Wilje.

14.8 Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

 

Artikel 15
Gebruik en licentie

15.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Wilje, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van verstrekken van de opdracht vast staande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

15.2 De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade.

15.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

15.4 Wilje heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 16
Faillissement / surseance van betaling opdrachtgever

16.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met Wilje van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Wilje de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Wilje zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld: en/of
haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, volledig of ten dele;
onverminderd de overige rechten van Wilje en zonder dat Wilje tot enige vergoeding van schade of kosten is gehouden.

 

Artikel 17
Overige bepalingen

17.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

17.2 Op alle door Wilje gedane aanbiedingen, offertes en met Wilje gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.3 Wilje kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.wiljeonlinedesign.nl/algemenevoorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betaling van de reeds geleverde diensten.

17.4 Wilje heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.